Elektroninio pažymėjimo užsakymo sistemos taisyklės mokiniams ir mokytojams.


1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos elektroninio mokinio ir mokytojo pažymėjimo (toliau – EMP) užsakymo, išdavimo, naudojimo ir grąžinimo sąlygos. Taip pat internetinio tinklapio www.mokiniopazymejimas.lt (toliau – pazymejimas.lt) administratoriaus VšĮ „Švietimo standartas“ (toliau – Administratorius), tinklapio lankytojo teisės, pareigos ir atsakomybė. Taisyklės yra privalomos visiems tinklapio pazymejimas.lt dalyviams.

2. Tinklapis pazymejimas.lt – elektroninių mokinio ir mokytojo pažymėjimų administravimo sistema, kurios pagalba apdorojami EMP naudotojų asmeniniai duomenys, reikalingi EMP personalizavimui, išdavimui, apskaitai organizuoti.


3. pazymejimas.lt sistemoje, mokiniai (arba vienas iš jo tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas), taip pat mokytojas pateikia savo asmeninius duomenis registruodamiesi laisvanoriškai. Asmuo sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis pazymejimas.lt savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi pazymejimas.lt duomenų bazėje, tol, kol galioja, naudojantis asmens pateiktais duomenimis, pagamintas EMP.

4. Asmenys, nesutinkantys su bent viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti pazymejimas.lt sistemos dalyviais ir naudotis tinklapio teikiamomis paslaugomis.

5. Visi prašomi asmeniniai duomenys registruojantis sistemoje reikalingi EMP gamybai ir išdavimui. Šie duomenys bus perduodami trečiosioms šalims tiek, kiek tai reikalinga EMP administravimui organizuoti, o administratorius juos tvarko laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų. Asmens kontaktiniai duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims išskirtinai tik tokiu atveju, jeigu asmuo tokį sutikimą išreiškė atskirai, laisvanoriškai ir pažymėdamas „sutinku“.

6. Asmens kontaktiniai duomenys (el. paštas ir telefono numeris) gali būti naudojami informacijai pateikti, vykdyti su pažymėjimu ar jo funkcijomis susijusias apklausas. Informacija ir pranešimai gali būti pateikti pazymejimas.lt sistemoje arba atsiųsti el. paštu ar naudojantis trumpųjų žinučių paslauga (SMS).

7. Pažymėdamas „susipažinau ir sutinku su naudojimosi taisyklėmis“ asmuo supranta, kad sutinka, jog jo duomenys būtų tvarkomi Duomenų valdytojo (VšĮ „Švietimo standartas“, kodas 303543627) EMP personalizavimo ir jų funkcionalumo plėtojimo tikslu. Taip pat asmuo žino, kad turi teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Duomenų valdytojo, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

8. Šios taisyklės taip pat yra laikomos ir EMP užsakymo sutartimi. Registracijos metu duotas patvirtinimas „susipažinau ir sutinku“ laikomas sutarties sudarymu.

9. EMP paslaugos tinklapyje pazymejimas.lt teikiamos tik registruotiems vartotojams, pateikusiems teisingą asmeninę informaciją ir gavusiems registracijos patvirtinimą iš Administratoriaus.


EMP užsakymas

10. Mokinys (arba vienas iš jo tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas) ar mokytojas gali užsisakyti naujo EMP pagaminimą užpildydamas atitinkamą registracijos formą tinklapyje adresu pazymejimas.lt. Užsakymas patvirtinamas apmokėjus EMP užsakymo apmokėjimo kvitą.


11. EMP užsakytojas įsipareigoja:
11.1. užpildyti Administratoriaus patvirtintą EMP užsakymo formą. EMP turėtojas atsako už tikrovę atitinkančių duomenų pateikimą;
11.2. EMP užsakymo metu Administratoriaus nurodytu būdu pateikti asmens nuotrauką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo” (Valstybės žinios, 2006, Nr. 93-3657) nustatytus dokumentų nuotraukų reikalavimus. EMP neišduodamas, jeigu mokinio pateikta nuotrauka neatitinka nustatytų reikalavimų;
11.3. pagal nustatytus įkainius sumokėti EMP išdavimo įmoką;
11.4. teisėtai ir sąžiningai naudotis tik galiojančiu, pagal šias taisykles išduotu EMP;
11.5. saugoti EMP nuo aukštos temperatūros, elektromagnetinių laukų, mechaninio bei kito poveikio;
11.6. praradus EMP arba neįvykdžius 11.5. punkto reikalavimų, dėl ko EMP tampa netinkamu naudoti, užsisakant naują EMP sumokėti už EMP pakeitimą pagal nustatytus EMP įkainius. Nedelsiant pranešti mokyklai atsiradus dingusiam EMP bei grąžinti jį pagal galiojančias sąlygas. Įmoka už naujai išduotą EMP negrąžinama;
11.7. baigus arba nutraukus mokymąsi, nutrūkus darbo sutarčiai iki EMP nurodyto jo galiojimo termino, privaloma grąžinti EMP Mokyklai. Pasibaigus ant EMP nurodytam dokumento galiojimo terminui neprivaloma jo grąžinti išdavusiai Mokyklai.

12. EMP turėtojas turi teisę:
12.1. naudotis visomis EMP turėtojui teikiamomis nuolaidomis bei gauti informaciją apie jas;
12.2. teikti pasiūlymus dėl EMP administravimo kokybės gerinimo bei nuolaidų plėtros;

13. Administratorius įsipareigoja:
13.1. mokiniui ar mokytojui tinkamai užpildžius užsakymo formą ir sumokėjus už EMP, pagaminti ir pristatyti mokyklai EMP;
13.2. informuoti EMP turėtojus apie EMP išdavimo, grąžinimo sąlygas, EMP aptarnavimo įkainius, taikomas nuolaidas ir lengvatas;
13.3. tobulinti EMP turėtojų aptarnavimo sistemą ir plėsti jiems taikomų nuolaidų ir lengvatų tinklą.

14. EMP gaminamas po mokyklos administratoriaus mokinio duomenų, nuotraukos patvirtinimo ir užsakymo kvito apmokėjimo. Pagamintas EMP pristatomas į mokinio mokyklą. Mokinys gali EMP atsiimti asmeniškai arba už jį gali atsiimti vienas iš mokinio tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, mokytojas asmeniškai. Atsiimant pagamintą EMP, mokinys ar mokytojas privalo pasirašyti EMP išdavimo žurnale. Apie pastebėtą EMP broką mokinys privalo informuoti iš karto atsiimdamas EMP mokykloje. Priešingu atveju už brokuoto EMP pergaminimą reikia mokėti kaip už naujo EMP gamybą.

15. Elektroninio mokinio pažymėjimo galiojimo terminas yra nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-871 patvirtintu Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu ir EMP išduodamas mokinio mokymosi Mokykloje laikotarpiui nuo vienų iki ketverių metų: 1-ojoje, 5-ojoje klasėse – ketveriems mokslo metams, 2-ojoje ar 6-ojoje klasėse – trejiems mokslo metams; 3-iojoje, 7-ojoje, 9-ojoje (I-ojoje), 11-ojoje (III-ojoje) klasėse – dvejiems mokslo metams, 4-ojoje, 8-ojoje, 10-ojoje (II-ojoje) ir 12-ojoje (IV-ojoje) klasėse – vieniems mokslo metams.
Elektroninis mokytojo pažymėjimas galioja 2 metus.

16. Visos įmokos pagal šias taisykles mokamos užsakymo metu administratoriaus nurodytoje vietoje.

17. Pasikeitus mokinio ar mokytojo asmens arba mokyklos duomenims, EMP privaloma grąžinti jį išdavusiai mokyklai. EMP keitimas dėl pasikeitusių duomenų (ne dėl broko) traktuojamas, kaip naujo EMP pagaminimas ir už tai yra mokama nustatyto dydžio įmoka.


EMP naudojimas


18. EMP užtikrina mokiniams teisę gauti EMP teikiamas paslaugas, jeigu EMP yra galiojantis, nepažeistas dėl 19 punkte numatytų atvejų, nebrokuotas, nesuklastotas.
19. EMP turėtojas privalo saugoti EMP nuo:
19.1. tiesioginio saulės spindulių ir temperatūros poveikio, kitų stiprių ultravioletinio ir šiluminio spinduliavimo šaltinių. Leistina rentgeno spindulių ekspozicija yra 0.1 Gy. EMP negalima peršvietinėti medicininiu Rentgeno aparatu ir Rentgeno aparatais, naudojamais aerouostuose.
19.2. statinio elektros krūvio. EMP yra atsparus tokiai elektros iškrovai: 1500 V, 100 pF, esant 1500 Ω varžai.
19.3. mechaninio poveikio aštriais ar kitais, galinčiais mechaniškai pažeisti EMP paviršių, daiktais. Tvirtas paviršius, su kuriuo kontaktuoja EMP, negali turėti nelygumų, kurių aukščio skirtumas yra didesnis už 0.1 mm. EMP paviršius yra atsparus mechaniniam geležinio antgalio, kurio diametras yra 1.5 mm, poveikiui, jeigu panaudojama jėga mažesnė už 1.5 N.
19.4. stiprių elektromagnetinių laukų poveikio (mobilus telefonas, televizinė įranga, kompiuterių vaizduokliai, mikrobangų krosnelės ir panašiai). Varža tarp dviejų bet kurių taškų kortelėje turi būti mažesnė už 0.5 Ω kai srovės stiprumas yra tarp 50 mA ir 300 mA.
19.5. agresyvaus cheminio medžiagų aplinkos poveikio.
19.6. EMP yra atsparus statinio magnetinio lauko stipriui iki 79500 A/m. Todėl EMP reikia laikyti atskirai nuo magnetų bei elektromagnetų (telefonų, magnetofonų, televizorių, mikrobanginių krosnelių ir panašiai). EMP jokiu būdu negalima dėti ant šiuolaikinių kasos aparatų, kuriuose yra plačiai naudojami magnetai. Jeigu EMP dažnai išsimagnetina, patartina skubiai išmatuoti magnetinį lauką gyvenamosiose ir darbo patalpose.
19.7. EMP negali būti patalpintas žemesnėje nei –35 °C arba aukštesnėje negu +50 °C. Optimalus temperatūros režimas nuo +10 °C iki +40 °C.
19.8. EMP turi būti saugomas specialiame dėkle arba popierinių pinigų skyriuose, skirtuose laikyti bankų mokėjimo korteles, atskirai nuo mobilaus telefono, raktų, žiebtuvėlių ir panašiai.
19.9. Esant reikalui, EMP valyti drėgnu minkštu skudurėliu, nenaudojant skiediklių, tirpiklių, rūgščių ir panašiai.
19.10. Maksimalus EMP galimas lankstymas:
19.10.1. Ilgoji EMP kraštinė: - deformavimas (f) – iki 2 cm - periodiškumas – iki 30 lankstymų per minutę
19.10.2. Trumpoji EMP kraštinė: - deformavimas (f) – iki 1 cm - periodiškumas – iki 30 lankstymų per minutę Pastaba: Po 1000 lankstymų kortelė neturi įtrūkimų ir jos funkcionalumas nepasikeičia.


Prarastų EMP registravimo tvarka

20. Mokinys, praradęs savo EMP privalo savo lėšomis spaudoje paskelbti apie pažymėjimo laikymą negaliojančiu (Skelbiamas EMP blanko numeris).
21. Asmuo, paskelbęs spaudoje apie negaliojantį EMP, savo pranešimo iškarpą turi priklijuoti prie nustatytos formos pranešimo ir kreiptis į savo Mokyklą bei pateikti nurodytus dokumentus:
21.1. pranešimą apie prarastą EMP;
21.2. skelbimą apie prarastą EMP spaudoje;
22. Jeigu EMP buvo prarastas dėl nusikalstamos veikos ir mokinys pateikia patvirtiną atitinkamos formos Policijos išduotą dokumentą, tuomet vietoje pranešimo spaudoje iškarpos naudojamas policijos pranešimas.
23. Mokytojas, pametęs EMP privalo sistemoje jį blokuoti ir pranešti mokyklos administracijai. 
24. Visi pamesti arba pavogti EMP yra keičiami į naujus EMP, už kurių pagaminimą reikia mokėti kaip už naujo EMP. Mokiniams – 5,79 EUR. Mokytojams – 4,34 EUR.

EMP grąžinimas
25. Mokiniai, baigę arba nutraukę mokymąsi, mokytojai – pasibaigus/nutrūkus darbo sutarčiai iki pažymėjime nurodyto jo galiojimo termino, privalo grąžinti pažymėjimą Mokyklai. Pasibaigus ant EMP nurodytam dokumento galiojimo terminui mokiniai ir mokytojai neprivalo jo grąžinti išdavusiai Mokyklai.
26. Asmuo turi teisę laisvai ir nevaržomai naudotis visomis EMP teikiamomis paslaugomis. Paslaugos suteikiamos asmenims, kurie prieš gaunant paslaugas Paslaugų teikėjams parodo galiojantį EMP. Administratorius turi teisę suteikti EMP naudotojams įvairių papildomų paslaugų. Visas papildomas paslaugas vartotojai gali rasti tinklapyje pazymejimas.lt.
27. Administratorius turi teisę vykdyti pazymejimas.lttechninę profilaktiką tinklapyje pazymejimas.lt, kurių metu laikinai gali būti nepasiekiama pazymejimas.lt, sistema. Administratorius neatsako dėl pazymejimas.lt veiklos sutrikimo ir/ar nuostolių sistemos vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių administratorius negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali teikti paslaugų tinklapyje pazymejimas.lt.

Intelektinė nuosavybė
28. Visos intelektinės teisės į tinklapio pazymejimas.lt grafinę ir programinę įrangą,tekstinės ir grafinės informacijos autoriais yra VšĮ „Švietimo standartas“. Be atskiro perspėjimo Administratorius turi teisę keisti pazymejimas.lt turinį, dizainą, funkcionalumą. Griežtai draudžiama be Administratoriaus leidimo naudoti ir platinti tinklapio pazymejimas.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklapiuose bei žiniasklaidos priemonėse, nebent gautumėte raštišką Administratoriaus sutikimą.


Atsakomybės apribojimas
29. Administratorius neatsako už neigiamus padarinius, kurie atsirado dėl to, kad asmuo pateikė klaidingus duomenis apie save. Administratorius negali be jokio raštiško paaiškinimo ir priežasčių atsisakyti suteikti pazymejimas.lt administravimo paslaugas asmenims.
30. Asmuo savarankiškai atsako už visus padarinius, kurie gali atsirasti naudojantis EMP teikiamomis paslaugomis.
31. Administratorius neatsako už pazymejimas.lt tinklapyje esančias nuorodas į kitus interneto tinklalapius ir juose esantį turinį.


Taisyklių keitimas
32. Administratorius, be atskiro perspėjimo, turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles.


Ginčų sprendimo tvarka
33. EMP veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl EMP ar pazymejimas.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.